:: AKTUALNOŚCI


AKADEMICKI PRZEDSIĘBIORCA


Najważniejszym celem projektu jest wsparcie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą oni wiedzę wyniesioną z uczelni.

Obecnie niewiele osób po studiach otwiera firmy i potrafi myśleć w kategoriach biznesowych. W wyniku obserwacji i analizy przedsiębiorczości akademickiej zarówno z perspektywy parku technologicznego, którym zarządza DARR S.A. jak i efektów podejmowanych działań biznesowych przez studentów i kadrę naukową MWSLiT, wciąż na Dolnym Śląsku powstaje za mało firm powiązanych z uczelniami. Projekt „Akademicki przedsiębiorca” ma na celu zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku, poprzez promocję tworzenia firm typu spin-off i spin-out oraz rozwój relacji między sektorem biznesu i nauki.

Wsparciem w ramach projektu objęte będą osoby zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin off (nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej- osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wiedzy lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób: organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo, od organizacji macierzystej ,np. uczelni) i spin out (nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej- osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wiedzy lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania), które są: studentkami lub studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, absolwentkami lub absolwentami (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktorantkami, doktorantami lub pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi dolnośląskich uczelni albo jednostek naukowych.

Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach:
– spotkań na uczelniach, gdzie prezentowane będą założenia projektu i prowadzona będzie rekrutacja jego uczestników.
– szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów oraz prawa patentowanego. Szkolenia te będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.
– konferencji, podczas których autorzy najciekawszych pomysłów na biznes będą mieli możliwość zaprezentowania się przed praktykami biznesu i uzyskania oceny swojego pomysłu.

Autorzy najlepiej ocenionych biznes planów uzyskają możliwość skorzystania z dodatkowego, bezpłatnego pakietu doradczego w celu dalszego udoskonalenia swoich pomysłów na biznes.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w nim nie wiąże się z żadnymi kosztami dla beneficjentów!!!

Pełna informacja o projekcie na portalu:
www.akademickiprzedsiebiorca.pl« cofnij