:: AKTUALNOŚCI


INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz wsparcia pomostowego podstawowego


powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Informacja z posiedzenia w dniach 29 i 30 września 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Pliki do pobrania:

1.    Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków.

2.    Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

3.    Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o niezwłoczny kontakt  z  Panem Markiem Kosińskim:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35
 


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu "Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy",

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz ze środków Budżetu Państwa

ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Uczestnicy projektu "Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy", którzy w ramach projektu ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ukończyli etap szkoleniowo - doradczy, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów, tj.:

- Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z załącznikami
- Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami

I. Forma wniosków

Wnioski (wraz z kompletem załączników) należy sporządzić w dwóch podpisanych egzemplarzach i każdy egzemplarz skompletować w odrębnym skoroszycie, przekładając poszczególne załączniki stosownymi przekładkami.
Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jn.

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" - nabór 2/2010

Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jn.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu
"Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" - nabór 2/2010


II. Termin składania wniosków: od 22 do 28 września 2010 r. w dni robocze, przy czym:

w dniach 22 do 27.09.2010 r. w godzinach od 9.00 do 16.00
w dniu 28.09.2010 w godzinach od 9.00 do 12.00

III. Miejsce składania wniosków:

Petra Consulting ul. Gdańska 10 58-300 Wałbrzych
tel. 074 664 79 59, fax 074 664 79 59, tel. kom. 507 057 730.

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 29 i 30 września 2010 r. W przypadku małej ilości wniosków posiedzenie może zostać skrócone do jednego dnia tj. odbędzie się tylko 29 września 2010r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania

1.Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
2.Regulamin KOW
3.Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
4.Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe


 
 


INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz wsparcia pomostowego podstawowego
powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Informacja z posiedzenia w dniach 06, 09 I 10 sierpnia 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Pliki do pobrania:
1. Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków.
2. Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – wyniki oceny formalnej i merytorycznej.
3. Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – wyniki oceny formalnej i merytorycznej.
 
Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35

 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu
"Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy",

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz ze środków Budżetu Państwa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Uczestnicy projektu "Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy", którzy w ramach projektu ubiegają się o  przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i ukończyli etap szkoleniowo - doradczy, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów, tj.:
Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z załącznikami
Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami
 
I.    Forma wniosków
Wnioski (wraz z kompletem załączników) należy sporządzić w dwóch podpisanych egzemplarzach i każdy egzemplarz skompletować w odrębnym skoroszycie, przekładając poszczególne załączniki stosownymi przekładkami. Oba egzemplarze należy umieścić  w zaklejonej kopercie opisanej jn.

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
0raz wsparcia pomostowego
w ramach projektu
"Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"


II.    Termin składania wniosków: od 26 do 30 lipca 2010 r., przy czym:
w dniach 26 do 29.07.2010 r. w godzinach od 9.00 do 16.00
w dniu 30.07.2010 w godzinach od 9.00 do 15.00


III.    Miejsce składania wniosków:
Petra Consulting ul. Gdańska 10 58-300 Wałbrzych
tel. 074 664 79 59, fax 074 664 79 59, tel. kom. 507 057 73.


IV.    Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków odbędą się w dniach 6, 9 i 10 sierpnia 20010 r.
V.    Dokumenty do pobrania


Wykaz dokumentów do pobrania:

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A
zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert – w terminie do 30 lipca 2010r.
w naborze na 3 ekspertów zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków,
powoływanej przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w celu rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) składanych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu pod nazwą:
„Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
 
POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE DLA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 14 TYS. EURO
Szczegółowe informacje na temat naboru członków Komisji Oceny Wniosków:
  1. Zaproszenie do składania ofert w naborze na 3 ekspertów zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków.
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy dla kandydata(ki) na eksperta zewnętrznego - członka Komisji Oceny Wniosków.
  3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy członka Komisji Oceny Wniosków.
  4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowanego w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Jest to projekt systemowy „szybkiego reagowania” w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt umożliwia udzielenie wsparcia bez konieczności samodzielnego aplikowania w ramach procedury konkursowej.
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje zaplanowane w ramach projektu zadania wspólnie z pięcioma Partnerami:
1. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju
2. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
3. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze
4. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy
5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie
Projekt będzie realizowany do czerwca 2011 r.
Wartość projektu wynosi 9 999 735,94 PLN.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i zgłosili do PUP zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz ich pracowników, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Powyższy zapis, stanowiący kryterium dostępu projektu „szybkiego reagowania” oznacza, że w ramach projektu wsparcie mogą uzyskać zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy.

Wsparcie dla pracowników

W ramach projektu możliwe jest skorzystania z określonego wsparcia:

- poradnictwa zawodowego,
- poradnictwa psychologicznego,
- szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- doradztwa indywidualnego związanego z zakładaniem działalności gospodarczej,
- dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
- podstawowego wsparcie pomostowego, (podstawowe wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
- wydłużonego wsparcia pomostowego, (wydłużone wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego, w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
- doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
- szkoleń zawodowych,
- szkoleń przekwalifikowujących,
- doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i poszukiwania zatrudnienia (spotkania indywidualne
i grupowe),
- jednorazowego dodatku relokacyjnego/mobilnościowego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie – do pobrania niżej)
- jednorazowego dodatku motywacyjnego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie – do pobrania niżej)
 
Wsparcie dla pracodawców

Wsparcie skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców:
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych – delegowanie pracownika na szkolenie przez przedsiębiorcę (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Deklaracje udziału w projekcie, do pobrania poniżej można przesłać drogą elektroniczną (marek.kosinski@darr.pl), faksem (74 64 80 417), dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Dolnośląska Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy także o kontakt:

pod nr tel.: 74 64 80 435, 74 64 80 411
faks: 74 64 80 417
e-mail: marek.kosinski@darr.pl, mariola.stanislawczyk@darr.pl

ZAŁACZNIKI:

Deklaracja udziału w projekcie (dla pracownika)

Wzór biznesplanu« cofnij