:: AKTUALNOŚCI


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz ze środków Budżetu Państwa

ogłasza drugi nabór wniosków o  przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Uczestnicy projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”, którzy w ramach projektu ubiegają się o  przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i ukończyli etap szkoleniowo – doradczy, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania w zakładce Projektu pn. „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”

« cofnij